Golemki

Egzekucja należności od dłużników zamieszkałych w miejscowości Golemki.

Golemki (wieś)

  • Województwo: podkarpackie
  • Powiat: dębicki
  • Gmina: Czarna
  • Kod pocztowy: 39-215
  • Sołectwo: Golemki
  • Integralne części: Zarzecze.

Niestety brak jest dokładnych informacji kiedy wioska została zorganizowana, jednakże wiadomo, iż jej nazwa nawiązuje do staropolskiego określenia „gola”, które oznaczało „goła ziemia”.

W sporządzonym w latach 1470-1480 Libre Beneficiorum, Jan Długosz nie wymienia nazwy wsi Golemki, jednakże obszar ten zapewne należał wtedy do rycerza Mikoszka herbu Gryf, który był właścicielem pobliskich ziem i osad.

Za pewną natomiast należy uznać informację zawartą w rejestrze poborowych województwa sandomierskiego, który został sporządzony w 1578 roku. Zgodnie z zawartą w nim informacją, Golemki należały wówczas do małżeństwa: Mikołaja Kotkowskiego oraz Barbary Kocińskiej. W okresie tym we wsi było zaledwie 1 ½ łana kmiecego, ośmiu zagrodników, 1jeden komornik z bydłem i jeden komornik bez bydła.

Dalsze losy Golemek były silnie związane z kluczem dóbr w Chotowej i charakteryzowały się, na przestrzeni kilku następnych wieków, licznymi zmianami właścicielskimi w wyniku sporów sądowych i rodzinnych. Można by rzecz, że Golemki przechodziły „z rąk do rąk”, a do grona jej właścicieli należały rody Zabawskich, Sieteckich, Kocińskich, a także Ligęzów herbu Półkozic.

W 1728 roku właścicielami m.in. Golemek została rodzina Pietruskich herbu Starykoń. Kolejnymi właścicielami po Pietruskich byli Bobrowniccy oraz w wyniku mariażu Ankwiczowie z Pastawic. Z kolei w 1825 roku córka Hieronima Ankwicza — Katarzyna, wychodząc za mąż, wniosła w posagu majątek chotowski w skład, którego wchodziły Golemki. Od tejże pory Golemki stały się częścią majątku rodu Reyów.

Liczba mieszkańców na dzień 31-12-2021 roku: 563, z czego 283 stanowiły kobiety, a 280 mężczyźni.